Oficiální stránky
obce Bohuslavice
Telefon: 583 444 334 czechpoint
Datová schránka: wrwbp24

Místní knihovna

Kontakt

půjčuje každé pondělí od 14.30 do 16.30 hod.

Adresa

Bohuslavice 2
789 72 Dubicko

telefon: 583 444 334(OÚ)

Zřizovatel

Obec Bohuslavice

Činnost

Středisková knihovna:Mohelnice
Vedoucí:Božena Nevrlá
Knihovní fond: 1 383
Roční přírůstek: 15
Čtenáři: 26
Počítače: 1
Cena za Internet: zdarma
Typ:neprofesionální knihovna
Registrační číslo MK: 879

Knihovní řád
Místní knihovny v Bohuslavicích


§ 1 Místní knihovna

1.Místní knihovna v Bohuslavicích je organizační složka obce Bohuslavice.
2.Zřizovatelem knihovny je obec Bohuslavice.
3.Sídlo knihovny je na adrese Bohuslavice 2.
4.Provozní doba knihovny je každé pondělí  od 14.30 do 16.30 hod.

§ 2 Zaměření a činnost knihovny

1.Knihovna
a)je veřejná univerzální knihovna
b)shromažďuje, spravuje a půjčuje literární díla pro občany obce Bohuslavice.

§ 3 Výpůjční řád knihovny

1.Čtenářem knihovny se může stát každý občan obce Bohuslavice, který podepíše
přihlášku , zaváže se dodržovat výpůjční řád a uhradí poplatek za registraci.

2.Čtenář je v knihovně registrován po dobu běžného kalendářního roku.
Registrací je nutno každoročně obnovovat.

3.Poplatky za registraci roční poplatek pololetí
Dospělý čtenář20,- Kč10,- Kč
Děti, studenti,důchodci10,- Kč 5,- Kč
Služby časově omezené na jeden měsíc 10,- Kč.

4.Po přihlášení obdrží čtenář čtenářský průkaz, který předkládá při každé návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

5.Výpůjční lhůta knih a periodik je jeden měsíc. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty knih, vždy však před jejím ukončením. Pokud knihy nezažádá další čtenář, knihovna vyhoví - nejvýše však dvakrát. Výpůjční lhůtu časopisů nelze prodlužovat.

6.Při nedodržení výpůjční lhůty je knihovna povinna vymáhat nevrácené materiály prostřednictvím upomínek.
Poplatky za upomínky: 1. upomínka 15,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 25,- Kč


7.Čtenář je povinen s vypůjčenými knihami zacházet šetrně. Podtrhávání, vpisování
poznámek či jiné poškozování je nepřípustné. Před odchodem z knihovny si čtenář prohlédne vypůjčené knihy (materiály), zjištěné závady nahlási knihovníkovi a ověří si, zda je knihovník zaznamenal
.
8.Ztrátu či poškození musí čtenář knihovně uhradit buď stejným vydáním knihy (časopisu) nebo finanční částkou ve výši původní ceny knihy + manipulační poplatek 50,- Kč. V odůvodněných případech má knihovna právo požadovat úhradu ceny fotokopie.

9.Při soustavném porušování výpůjčního řádu nebo při jednorázovém hrubém porušení má knihovna právo zrušit čtenáři členství ještě před uplynutím registračního období.

10.Čtenář je povinen neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu a předejít tak jeho možnému zneužití. Průkaz je považován za ztracený po 3 měsících, poté je čtenáři vystaven průkaz nový. Za vystavení nového průkazu zaplatí dospělý čtenář 20,- Kč, děti, studenti a důchodci 10,- Kč.


Dodatek č. 1
ke knihovnímu řádu Místní knihovny v Bohuslavicích

Knihovní řád Místní knihovny v Bohuslavicích se doplňuje o článek:

VIII. Využívání výpočetní techniky a přístup k internetu

1. Přístupu k Internetu v místní knihovně mohou využívat zájemci, ovládající základy práce s operačním systémem Windows a sítí Internet.

2. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

3. Uživatel může používat pouze instalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač.

4. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných systémů a aplikací v knihovně.

5. Uživatel se při příchodu na pracoviště Internetu prokáže průkazem uživatele knihovny nebo občanským průkazem a seznámí se s podmínkami využívání výpočetní techniky a přístupu k internetu, což stvrdí podpisem v provozní knize k Internetu.

6. Termín a hodinu návštěvy internetového pracoviště je možno předem rezervovat. Doba prodlení je maximálně 15 minut, pokud se uživatel nedostaví do této doby, rezervace zaniká.

7. Je povoleno používat služeb prohlížeče WWW. Informace a soubory získané v Internetu uživatel může kopírovat na diskety. Rovněž je možno požádat knihovníka o vytištění textu.

8. Uživatelé mladší 18let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

9. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon 121/200Sb. – autorský zákon, z. 256/1992Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

11. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může knihovník ukončit přístup uživatele k Internetu.

V Bohuslavicích dne 5.11.2005


Tento Knihovní řád Místní knihovny v Bohuslavicích nabývá účinnosti dne 1. 10. 2001.

Návrat na přehled organizací zřízené obcí

Přihlaste se
Fotogalerie


Copyright © 2010 - 2019 www.bohuslavice.cz Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Bc. Luboš Vlček

Grafika: Němec webdesign